Oproportionerligt beslut att återkalla produkter   

Oproportionerligt beslut att återkalla produkter   

Mark- och miljööverdomstolen har i ett nytt avgörande ansett att ett föreläggande om återkallelse av takstegar var oproportionerligt, eftersom produkterna inte omfattats av någon säkerhetsrisk och bristerna åtgärdats. Tillsynsbeslutet upphävdes därför och takstegarna fick fortsätta säljas. Avgörandet visar vikten av att kritiskt granska och vid behov överklaga en tillsynsmyndighets beslut. 

Målet i korthet

Boverket identifierade, inom ramen för sitt tillsynsansvar, formella brister i ett företags takstegar. Bristerna bestod bland annat i att det organ som kontrollerade och utfärdade certifieringen av stegarna inte vid tidpunkten för kontrollen utgjorde ett anmält organ. Certifieringen och CE-märkningen hade därmed tillkommit i strid med EU:s byggproduktförordning och Boverket utfärdade ett föreläggande om att takstegarna skulle återkallas från marknaden. Företaget lät då stegarna kontrolleras av ett anmält organ och Boverket hade inget att invända mot de identiska stegar som företaget sålde därefter. Frågan som Mark- och miljööverdomstolen prövade var om Boverket haft stöd för att tvinga företaget att återkalla de stegar som redan var ute på marknaden.

Mark- och miljööverdomstolen konstaterade att det förvisso fanns rättslig grund för Boverkets föreläggande, men att prövningen även skulle innefatta en proportionalitetsbedömning. I bedömningen beaktades att takstegarna inte utgjorde någon säkerhetsrisk (Boverket hade inga invändningar mot deras konstruktion) och att stegarna och tillhörande dokumentation numera kontrollerats av ett behörigt organ. Bristerna ansågs vara av formell karaktär och kunna åtgärdas på mer lämpliga sätt än att återkalla stegarna från marknaden. Boverkets beslut ansågs därför som oproportionerligt och upphävdes. Läs Mark- och miljööverdomstolens dom i mål nr P 3574-22 här.

Analys och rekommendationer

Självklart är det viktigt att produkter som släpps ut på marknaden uppfyller gällande krav. Följs inte regelverket eller finns inte alla tillstånd på plats kan det få mycket långtgående konsekvenser och resultera i höga böter eller till och med sälj- eller verksamhetsförbud. Ett exempel på detta är det försäljningsförbud för som Elsäkerhetsverket utfärdat gentemot Easees laddboxar (Easee har överklagat beslut, men målet är ännu inte avgjort).

Ansvariga tillsynsmyndigheter kan dock göra bristfälliga eller felaktiga utredningar, vilka leder till felaktiga eller, som i det förevarande målet, allt för långtgående beslut. Förvaltningsrätten i Stockholm upphävde exempelvis nyligen IVO:s beslut om att återkalla Humana Assistans AB:s tillstånd då företaget ansågs ha vidtagit tillräckliga åtgärder för att hantera de brister som IVO identifierat. Det är därför viktigt att sätta sig in i och ifrågasätta tillsynsmyndighetens bedömningar och beslut och vid behov överklaga för att få till en domstolsprövning.

För att navigera rätt i de komplexa regulatoriska frågor som kännetecknar många områden erbjuder vi biträde i allt från myndighetskontakter och ärendestöd till att ta fram överklaganden. Vi har lång erfarenhet inom olika branscher och verksamhetsområden och processvana från såväl Högsta förvaltningsdomstolen som EU-domstolen. Kontakta oss gärna för en inledande bedömning eller för att veta mer.

Lina Håkansson Kjellén

lina.hakansson@br-a.se

0720-787613