“The team is ”very proactive, presents solutions, and will always make a recommendation”

Compliance and Regulatory

Vårt verksamhetsområde Compliance & Regulatory innebär att vi biträder företag och organisationer med rådgivning kring och tolkning av olika regulatoriska regelverk.

Det kan t.ex. handla om krav på tillstånd eller registrering för att kunna bedriva en viss verksamhet, regler som produkter måste uppfylla för att få tillhandahållas på marknaden, CE-märkning och andra märkningskrav, med mera. Ofta innefattar reglerna även förbud och sanktioner i form av höga böter eller till och med sälj- eller verksamhetsförbud varför bristfällig regelefterlevnad kan få långtgående konsekvenser.

På Bokwall Rislund har vi omfattande erfarenhet från olika reglerade branscher och har hjälpt klienter inom en mängd olika verksamheter, innefattande allt från livsmedel och tobak till produktsäkerhet, energimärkning och medicinteknik.

Förebyggande åtgärder är viktiga för att säkerställa regelefterlevnad och vi hjälper klienter med klar och användbar juridisk och strategisk rådgivning för att uppnå detta. Vi biträder med allt från tolkning och tillämpning av regulatoriska produkt- och verksamhetskrav till att ta fram skräddarsydda checklistor, rutiner och utbildningar.

Många marknads- och sektorregleringar medför kontakter med tillsynsmyndigheter, t.ex. för att söka tillstånd, uppfylla rapporteringskrav eller hantera tillsynsärenden. Sådana myndigheter är t.ex. Livsmedelsverket, Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Post- och telestyrelsen (PTS), Livsmedelsverket, Transportstyrelsen, Energimyndigheten, Energimarknadsinspektionen, Spelinspektion och Kemikalieinspektionen.

Ibland förekommer det bristfälliga eller till och med felaktiga utredningar hos de ansvariga myndigheterna, vilket kan leda till felaktiga bedömningar och beslut som resulterar i för höga avgifter eller nekade tillstånd. Vi biträder våra kunder vid allehanda myndighetskontakter för att hantera sådana risker och säkra det bästa möjliga utfallet.

Det går inte alltid att undvika negativa beslut och när det är nödvändigt biträder vi våra kunder med att begära omprövning av eller överklaga myndighetens beslut. Vi har omfattande processvana och har drivit processer i såväl Högsta förvaltningsdomstolen som EU-domstolen. Det tillsammans med vår sakkunskap och erfarenhet från olika reglerade branscher ger oss särskilt goda förutsättningar att driva ett framgångsrikt överklagande.

Korruption är ett allvarligt samhällsproblem då det bidrar till fattigdom och ojämlikhet, det skadar demokratiska institutioner, det avskräcker från investeringar och det snedvrider konkurrens. Följaktligen skärps lagstiftningen kontinuerligt, så även i Sverige. Vi biträder våra kunder med att tolka vad korruptionslagstiftningen kräver av dem och tar fram rutiner och utbildningar för att säkerställa att företaget inte bryter mot lagstiftning eller rekommendationer.

Vi utför företagsinterna utredningsuppdrag åt ägare, styrelser eller företagsledningar som misstänker att det förekommer missförhållanden i ett företag. De företagsinterna utredningar vi ansvarar för leds av en erfaren utredningsledare som biträds av ett litet team av juridisk expertis beroende på vilka rättsområden som aktualiseras. Därtill tar vi vid behov hjälp av extern kompetens för finansiell analys, IT-forensiks eller annan behövlig fack- eller branschkunskap.

Kontaktpersoner

Partner/Advokat