Ny lag om granskning av utländska direktinvesteringar träder i kraft den 1 december, 2023

Den nya lagen innebär att investeringar i svenska företag som bedriver skyddsvärd verksamhet ska anmälas till Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP) innan de genomförs. Myndigheten har fått omfattande befogenheter att granska investeringar och om nödvändigt förbjuda dem. Lagstiftningen pekar på ett flertal aktiviteter som kan utgöra skyddsvärd verksamhet. Det inkluderar samhällsviktiga tjänster, säkerhetskänslig verksamhet, kritiska […]

Oproportionerligt beslut att återkalla produkter   

Oproportionerligt beslut att återkalla produkter    Mark- och miljööverdomstolen har i ett nytt avgörande ansett att ett föreläggande om återkallelse av takstegar var oproportionerligt, eftersom produkterna inte omfattats av någon säkerhetsrisk och bristerna åtgärdats. Tillsynsbeslutet upphävdes därför och takstegarna fick fortsätta säljas. Avgörandet visar vikten av att kritiskt granska och vid behov överklaga en tillsynsmyndighets […]