“The team is ”very proactive, presents solutions, and will always make a recommendation”

Utländska direktinvesteringar (FDI) & Säkerhetsskydd

Vi hjälper våra kunder när företagsöverlåtelser granskas av säkerhetsskäl (FDI) samt vid utredningar och överklaganden enligt säkerhetsskyddslagen.

Det säkerhetspolitiska läget har lett till att lagstiftning avseende nationell säkerhet blivit allt viktigare. Flertalet länder har infört nationella granskningssystem för uppköp eller investeringar i bolag som bedriver verksamhet inom kritisk infrastruktur eller känsliga teknologier som kan innebära risker för ett lands säkerhet.

Sedan den 1 december 2023 finns det ny svensk lagstiftning som innebär att utländska direktinvesteringar granskas. Genom den nya lagstiftningen behöver vissa investeringar anmälas till och prövas av Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP) innan de får genomföras. ISP kan förbjuda eller godkänna investeringen med villkor. Lagstiftningen har ett brett tillämpningsområde och är tillämplig på många investeringar i svenska företag och tillgångar.

Därutöver finns det i Sverige sedan den 1 januari 2021 en skyldighet anmäla och samråda med en tillsynsmyndighet när säkerhetskänslig verksamhet överlåts. Tillsynsmyndigheterna har omfattande befogenheter och kan ytterst förbjuda en överlåtelse av säkerhetsskäl.

Den här typen av lagstiftning har blivit en viktig regulatorisk prövning som spelar en avgörande roll vid planeringen av en företagsöverlåtelse. Utan en välavvägd strategi tidigt i processen kan den här typen av granskningar innebära att företagsöverlåtelsen drar ut på tiden, blir kostsam och utsätts för såväl tidsmässiga som legala utmaningar.

På Bokwall Rislund har vi omfattande erfarenhet av den här typen av prövningar och har stor vana av att lämna juridisk och strategisk rådgivning för att säkerställa en snabb och effektiv prövning. I det ingår bland annat att avgöra om anmälningsplikt föreligger, säkerställa att det finns skyddsmekanismer i överlåtelseavtalet och bistå vid framtagandet av nödvändiga dokument samt kontakt med myndigheterna.

Vid behov av anmälningar i utlandet koordinerar vi och leder processen tillsammans med välrenommerade advokatbyråer.

 

Utöver granskningar av företagsöverlåtelser har Sverige även skärpt till säkerhetsskyddslagen och utsett 13 tillsynsmyndigheter som ska säkerställa att säkerhetsskyddslagstiftningen följs.

De utsedda tillsynsmyndigheterna har getts omfattande utrednings- och sanktionsmöjligheter. Det inkluderar möjligheten att vid vite förelägga verksamhetsutövare att ge in information, besöka verksamhetsutövare och leverantörer som tagit del av säkerhetskänslig verksamhet samt sanktionera verksamhetsutövare med en avgift som kan uppgå till femtio miljoner kronor.

Vi leder våra klienter genom myndighetsutredningar och har stor vana att hantera överklaganden och domstolsprocesser baserade på myndighetsingripanden. Under processen bedömer vi de legala riskerna och lämnar juridisk och strategisk rådgivning för att uppnå bästa möjliga utslag.

Kontaktpersoner

Partner/ Advokat