“Clients value that the team is “knowledgeable, with high business acumen, providing a pragmatic approach and actionable advice.”

Offentliga affärer/Upphandlingsrätt

Offentligt upphandlade avtal är en central och betydande del av svensk ekonomi och gäller ofta samhällsviktiga och omfattande uppdrag som finansieras med allmänna medel. Ett offentligt avtal kräver många gånger stora investeringar och risktagande från företagen som levererar till offentlig sektor.

Upphandlingsrätten och övriga offentligrättsliga regler som styr offentliga beställare samt den offentliga marknadens storlek och betydelse gör att den offentliga affären ställer särskilda krav inte bara på köparna, utan framför allt på säljarna. Vi är experter på att hantera kommersiella avtal i en upphandlingsrättslig kontext. Vi lämnar klar och användbar juridisk och strategisk rådgivning och engagerat biträde och biträder i samtliga delar av den offentliga affären från anbud och tilldelning av avtal, till omförhandling och till eventuell tvist kring det offentliga avtalet.

Vi arbetar företrädesvis med företag som är ledande inom sin bransch eller med statliga myndigheter och bolag i enskilda större projekt eller processer. Utöver löpande rådgivning till våra kärnkunder erbjuder vi följande juridiskt-strategiska tjänster och rådgivning.

Företag som erhåller en betydande del av sina intäkter från offentliga avtal och därför ser den offentliga affären som en affärskritisk del av sin verksamhet bör ha ett strategiskt och konsekvent förhållningssätt till offentlig upphandling och sitt anbudsarbete. Vår erfarenhet är att det är viktigt att komma in tidigt i anbudsarbetet, eller till och med innan upphandlingen annonserats, för att kunna vara en effektiv rådgivare på vägen till en ny offentlig affär och tidigt kunna identifiera både problem och lösningar.

Vår uppgift är att i nära samarbete med våra kunders anbudsteam, bolagsjurister och ledning tillföra juridisk kvalitetssäkring, riskminimering, strategisk rådgivning och förhandlingsstöd som samtidigt beaktar affärsmässiga- och upphandlingsrättsliga perspektiv. Inte alla anbudsprojekt motiverar våra tjänster, men eftersom tjänsten är skalbar kan den anpassas efter våra kunders olika behov och behovet i den enskilda upphandlingen beroende på komplexitet och riskbild.

I stora upphandlingsprojekt arbetar vi i enskilda fall nära upphandlande myndigheter och enheter i olika stadier av upphandlingen för att välja upphandlingsform, bedöma och formulera krav och kriterier och säkerställa lagligheten i upphandlingsförfarandet. Vårt uppdrag är ofta att minimera risken för överprövning eller säkerställa att en ansökan om överprövning inte vinner bifall.

Upphandlingsfasen är bara den första fasen av den offentliga affären. Genomförandet av det offentliga avtalet ställer ofta parterna inför nya förutsättningar eller för otydligheter i upphandlingsunderlaget som måste hanteras för att det offentliga avtalet ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt, hållbart och lönsamt sätt.

De upphandlingsrättsliga möjligheterna och begränsningarna rörande ändringar av avtal är en central del av den offentliga affären och ofta kantad med ett stort mått av oklarhet och osäkerhet. Vi biträder våra kunder i förhandlingen med motparten för att bedöma och förklara förutsättningarna för att anpassa avtalet på ett hållbart och så riskfritt sätt som möjligt eller tillse att det offentliga avtalet bringas att upphöra. Vi förhandlar och tar fram nya avtalsvillkor som är avtals- och upphandlingsrättsligt kvalitetssäkrade. Vi hanterar även och koordinerar kommunikationsstrategier mot marknaden och beslutsfattare för att uppnå en nödvändig förändring i offentliga avtal.

Tvister går inte alltid att undvika och när en process är nödvändig biträder vi våra kunder i syfte att säkra det bästa möjliga utfallet. En domstolsprocess kräver fokus och engagemang och att ombudet ligga steget före motparten. Tvistelösning kring ett offentligt avtal kräver särskild sakkunskap som säkerställer att avtalets upphandlingsrättsliga kontext får nödvändigt genomslag och betydelse i processen. Vi biträder i allehanda process- och tvistefrågor från riskhantering och bedömning av processförutsättningar till att agera ombud i tvister om det offentliga avtalets tillämpning, eller avslut, samt i rent upphandlingsrättsliga mål om överprövning av upphandlingar, av avtals giltighet, skadeståndsprocesser och mål om upphandlingsskadeavgift.

Kontaktpersoner

Partner/Advokat

Partner/Advokat

Partner/Advokat