JCDecaux vinner målet som slår fast att kommuner inte får begära särskild ersättning för användning av offentlig plats i koncessioner – Högsta förvaltningsdomstolen nekar prövningstillstånd till Uppsala kommun

Kommunen ville ta ut en fast ersättning för koncessionen och även låta anbudsgivarna tävla om vem som kunde bjuda högst ytterligare ersättning utöver den av kommunfullmäktige fastställda taxan för reklamskyltar. Domstolen konstaterar att detta strider mot Avgiftslagen som reglerar på vilket sätt en kommun får ta ut ersättning för användningen av offentlig plats. Avgiftslagen tillåter inte att offentlig plats bjuds ut till högstbjudande eller att andra organ än kommunfullmäktige beslutar om vilken ersättning en kommun begär för användningen av offentlig plats. Genom att kravställningen bryter mot svensk lag är kravställningen oproportionerlig i strid med LUK – lagen om upphandling av koncessioner. Även andra delar av utvärderingsmodellen underkänns.

Se LÄNK till HFD:s beslut i mål 6673-22 och Förvaltningsrätten i Uppsalas dom den 7 juni 2022 i mål 4282-21.
JCDecaux företräddes av Carl Bokwall, Erik Sollenberg och Linn Sydvik.