Charge Amps vinner i Kammarrätten som underkänner Göteborgs Stads Parkerings krav på MID-certifierad elmätare i laddstationer som oproportionerligt

GSP ställde ett obligatorisk krav på att laddstationer skulle vara försedda med elmätare som är MID-certifierade enligt det s.k. Mätinstrumentdirektivet. MID-regelverket är inte tillämpligt på laddstationer och GSP tillät inte likvärdiga lösningar. GSP kunde inte motivera varför en MID-certifiering var nödvändig för att säkerställa de syften som GSP hävdade låg bakom kravet. Charge Amps erbjöd en likvärdig lösning och domstolen godtog inte GSP:s invändningar.

Se LÄNK till Kammarrätten i Göteborgs dom den 13 mars 2023 i mål 4958-22. Målet har vunnit laga kraft. Charge Amps företräddes av Carl Bokwall, Erik Sollenberg och Linn Sydvik.