Aleris Diagnostik vinner viktigt konkurrensmål

I en upphandling som gjordes av Stockholms läns landsting 2008 ingick Aleris Diagnostik AB (Aleris) två samarbetsavtal med andra företag på marknaden. Aleris syfte med avtalen var att säkra fullständiga vårdkedjor för patienterna medan Konkurrensverket ansåg att avtalen syftade till att begränsa konkurrensen i upphandlingen. Det faktum att samtliga avtalsparter lämnade egna fristående anbud i upphandlingen var dock ostridigt. Konkurrensverket stämde Aleris i domstol och yrkade på drygt 36 miljoner kronor i böter (konkurrensskadeavgift). Efter att först ha prövats i första instans har nu målet slutligt prövats av Patent- och marknadsöverdomstolen.

Domstolen finner att den typ av avtal som Aleris hade ingått inte kan klassificeras som ett avtal med syfte att begränsa konkurrensen. Domstolen finner vidare att Konkurrensverket inte hade visat att avtalen kunde ha ett konkurrensbegränsande resultat varvid Aleris och dess avtalsparter helt frias från samtliga misstankar och tillerkänns full ersättning för sina rättegångskostnader. Domen finns att tillgå på domstolens hemsida (länk).

BOKWALL RISLUND företrädde Aleris.