PwC vinner framgång i flera mål som slår fast att kommuner inte får kräva fasta takpriser för revisionstjänster

Kommuner ställer ibland krav på fasta takpriser för såväl lagstadgad revision som sakkunnigt biträde åt förtroendevalda revisorer inom den kommunala revisionen och åt lekmannarevisorer inom de kommunala bolagen enligt kommunallagen. Båda tjänsterna utgör revisionsverksamhet enligt revisorslagen och omfattas därmed av kravet på oberoende och god revisors- och revisionssed och faller under Revisorsinspektionens tillsyn. Enligt revisorslagen och Revisorsinspektionens tillsynspraxis får revisionsföretag inte avtala om fasta priser för sådan revisionsverksamhet eftersom det kan äventyra revisorns oberoende. Trots detta har flera kommuner fortsatt att kräva fasta priser. När det gäller sakkunnigt biträde till förtroendevalda revisorer och lekmannarevisorer har Sveriges kommuner och regioner (SKR) också tagit strid mot Revisorsinspektionens bedömning och gett kommuner rådet att begära fasta priser även för sakkunnigt biträde. B.R.A har på PwC:s uppdrag därför drivit ett antal överprövningsmål för att få det klarlagt att krav på fasta takpriser för revisionstjänster strider mot proportionalitetsprincipen i LOU och inte kan krävas. PwC har varit framgångsrik i samtliga fall och kommunerna har inte överklagat.

PwC företräddes av Carl Bokwall och Lina Håkansson Kjellén.