Högsta förvaltningsdomstolen begär förhandsavgörande från EU-domstolen

Högsta förvaltningsdomstolen har den 15 september 2020 beslutat att inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen rörande möjligheten att byta leverantör i upphandlade avtal. Läs beslutet här. Målet rör Kammarkollegiets fyra ramavtal inom området Klient som omfattar datorer, bildskärmar, surfplattor, m.m. Efter att en av de ursprungliga leverantörerna gick i konkurs sålde konkursförvaltaren dennes ramavtal till en ny leverantör. På uppdrag av Dustin ansökte Bokwall Rislund Advokatbyrå om överprövning av leverantörsbytet och yrkade att de överlåtna ramavtalen skulle ogiltigförklaras

Kammarrätten i Stockholm fann att leverantörsbytet var otillåtet och att ramavtalen skulle ogiltigförklaras, men efter att domen överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen är det nu upp till EU-domstolen att ge vägledning om hur den aktuella bestämmelsen ska tolkas. Den fråga som EU-domstolen ska ta ställning till är följande:

Innebär den omständigheten att en ny leverantör övertagit den ursprungliga leverantörens rättigheter och skyldigheter enligt ett ramavtal, efter det att den ursprungliga leverantören försatts i konkurs och konkursboet överlåtit avtalet, att den nya leverantören ska anses ha inträtt i den ursprungliga leverantörens ställe under sådana förhållanden som avses i artikel 72.1 d) ii) i upphandlingsdirektivet?

HFD 5807-19 Ej slutligt beslut 2020-09-15_Begäran om förhandsavgörande 4157-5080-8103 v.1