Fyrfaldigt B.R.A på Upphandlingskonferensen 2019

Lina Håkansson Kjellén föreläste om byggentreprenader med fokus på upphandlingsplikt vid olika finansieringslösningar.

Per-Owe Arfwedson modererade föredrag och debatt om rättsmedel. Läs gärna också Per-Owes artikel i Upphandlingsrättslig Tidskrift som har rubriken “Behovsinventering kring upphandlingsrättsliga prejudikat”. https://bokwallrislund.se/wp-content/uploads/2019/10/Rattspraxis-LOU-UrT-2019-s.-193-1.pdf

Carl Bokwall pratade om förbudet mot s.k.  ”golvpriser” i upphandlingar och debatterade om onormalt låga anbud.

Hampus Stefansson modererade föredrag om vilka som omfattas av LOU/LUF. Läs också gärna Hampus artikel i Upphandlingsrättslig Tidskrift om ansökan om undantag från LUF-direktivet.
https://bokwallrislund.se/wp-content/uploads/2019/10/Undantag-fran-LUF-UrT-2019-s.-119.pdf