Artikel av Lina Håkansson Kjellén, Per-Owe Arfwedson och Carl Bokwall: Svarandens invändningar om anbudsbrister i upphandlingsskadeståndsmål

En vanlig invändning mot ett krav på skadestånd är att kärandens anbud innehåller brister som medför att käranden aldrig skulle kunna tilldelats kontrakt, och att det inte är sannolikt att käranden förlorat kontraktet till följd av upphandlingsfelet. I senaste numret av Upphandlingsrättslig Tidskrift analyserar Lina Håkansson Kjellén, Per-Owe Arfwedson och Carl Bokwall hur en allmän domstol bör förhålla sig till invändningar i förhållande till kärandens anbud och vilken betydelse, om någon, det har att en förvaltningsdomstol redan prövat de påstådda bristerna inom ramen för en överprövningsprocess.

Ta del av artikeln här: Svarandens invändningar om anbudsbrister i upphandlingsskadeståndsmål UrT 2020 s 201