Allmänna villkor

(2018:2)

1. Inledning

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som BOKWALL RISLUND ADVOKATBYRÅ (“BOKWALL RISLUND” eller “vi”, “oss”, “vår”) tillhandahåller sina klienter.

1.2 Genom att ge oss nya eller fortsatta instruktioner innebär att ni accepterat dessa allmänna villkor. 1.3 Sveriges advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed gäller också för våra tjänster. 

1.4 Dessa allmänna villkor kan från tid till annan komma att ändras av oss. Den gällande versionen finns alltid publicerad på vår webbplats www.bokwallrislund.se. Förändringar gäller endast i förhållande till uppdrag som påbörjats efter att den förändrade versionen lagts ut på vår webbplats.

2. Tjänster

2.1 Vår rådgivning får inte användas i något annat ärende eller i annat syfte än för vilket rådgivningen var avsedd för. 

2.2 Vi tillhandahåller endast rådgivning i förhållande till svensk rätt. Vår rådgivning inkluderar inte skatterättsliga frågor och vi tillhandahåller inte ekonomisk eller redovisningsmässig rådgivning, rådgivning om en viss investering eller transaktion ska genomföras eller inte.

3. Arvoden och kostnader

3.1 Våra arvoden debiteras enligt principer som överensstämmer med god advokatsed. Våra timarvoden uppdateras årligen. 

3.2 På er begäran kan vi i vissa fall inför ett uppdrag göra en uppskattning av vad vårt arvode kan komma att uppgå till. En uppskattning är baserad på den information som vi har tillgång till vid tidpunkten för uppskattningen och kan därför behöva justeras. En uppskattning av kostnad utgör inte någon offert om fast pris. 

3.3 Utöver arvoden debiterar vi ersättning för kostnader. Utöver arvoden och kostnader tillkommer mervärdesskatt (moms) i de fall vi är skyldiga att debitera sådan. Mervärdesskatt kommer utgå när klienten är hemmahörande inom EU såvida inte ett VAT-nr tillhandahålls vid förfrågan.

4. Fakturering och betalning

4.1 Såvida inget annat särskilt överenskommits, fakturerar vi er månadsvis. 

4.2 Istället för att utställa en faktura avseende en viss tidsperiod, kan vi välja att utställa en a-conto-faktura eller att vi begär förskottsbetalning för vårt arvode och kostnader innan vi påbörjar vårt arbete. 

4.3 Varje faktura anger förfallodag, vilket är 30 dagar från fakturadagen. Vid utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta på utestående belopp från förfallodagen till dess att betalningen är mottagen.

5. Identifiering och marknadsmissbruk

5.1 Enligt lag måste vi ofta kontrollera våra klienters identitet och ägarförhållanden samt informera oss om ärendet och i visa fall även om medel och andra tillgångars ursprung och detta i regel innan uppdraget accepteras. All information och dokumentation som vi inhämtat i samband med dessa kontroller kommer vi att behålla. 

5.2 Vi kan komma att behandla personuppgifter i samband med utvärderingen av om vi kan åta oss ett uppdrag. Vi kan även komma att behandla personuppgifter från de personer som företräder er och de fysiska personer som har den yttersta kontrollen över er i syfte att utvärdera om vi kan åta oss ett uppdrag för er. Ni är ansvariga för att säkerställa att dessa personer accepterar sådan behandling av deras personuppgifter. Vår integritetspolicy som finns att tillgå på vår webbplats (www.bokwallrislund.se) gäller när vi tillhandahåller tjänster. Integritetspolicyn uppdateras kontinuerligt och den gällande versionen finns alltid publicerad på vår webbplats. 

5.3 Vi ansvarar inte för förlust eller skada som uppkommer direkt eller indirekt pga. att vi iakttar de skyldigheter som beskrivs i avsnitt 5. 

5.4 Vi förutsätter att ni informerar oss när vi är skyldiga att upprätta och vidmakthålla en insiderförteckning för att ni ska uppfylla era skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk.

6. Sekretess och utlämnande av information

6.1 Vi skyddar på lämpligt sätt och i enlighet med god advokatsed information som ni lämnar till oss. I vissa fall har vi en skyldighet enligt lag eller en advokatetisk skyldighet att delge andra sådan information. 

6.2 Vi kommunicerar med våra klienter och andra bl.a. via elektronisk kommunikation (t.ex. e-post). När ni anlitar oss anses ni därmed ha accepterat att vi använder oss av elektronisk kommunikation. Vi påtar oss inte något ansvar för de risker som sådan kommunikation kan medföra. Om ni föredrar att vi inte använder oss av elektronisk kommunikation, ber vi er meddela oss detta. 

6.3 Om vi inte debiterar er mervärdesskatt för våra tjänster, är vi i visa fall skyldiga att lämna uppgifter till skattemyndigheterna om ert momsnummer och de belopp som vi har fakturerat er.

7. Uppsägning

7.1 Ni kan när som helst avsluta samarbetet med oss genom att skriftligen begära att vi frånträder uppdraget. Ni måste emellertid erlägga betalning för de tjänster vi utfört och för de kostnader vi haft före det att uppdraget upphörde. Om vi frånträder uppdraget måste ni erlägga betalning för de tjänster vi utfört och för de kostnader vi haft före frånträdandet.

8. Ansvar och ansvarsbegränsningar

8.1 Vårt ansvar för skada som ni vållats till följd av fel eller försummelse från vår sida är, såvida uppsåt eller grov vårdslöshet inte föreligger, begränsat i förhållande till varje uppdrag till (10) tio miljoner svenska kronor eller, om vårt arvode i det aktuella uppdraget understiger (1) en miljon svenska kronor, (5) fem miljoner kronor. 

8.2 Vi ansvarar inte för indirekta skador eller följdskador som ni vållas till följd av vår rådgivning. 

8.3 Vårt ansvar ska reduceras med belopp som ni kan erhålla ur försäkring som ni har tecknat eller som ni annars omfattas av eller enligt ett avtal eller en skadeslöshetsförbindelse som ni ingått eller är förmånstagare för, förutsatt att det inte är oförenligt med försäkringsvillkoren eller villkoren enligt avtalet eller skadeslöshetsförbindelsen och att era rättigheter enligt försäkringen, avtalet eller skadeslöshetsförbindelsen därmed inte inskränks. 

8.4 Andra rådgivare och fackmän ska anses vara oberoende av oss och vi ansvarar inte för dem (och oavsett om vi anlitat dem eller om ni kontrakterat dem direkt). 

8.5 Har ni accepterat en ansvarsfriskrivning eller ansvarsbegränsning i förhållande till någon annan rådgivare eller fackman, ska vårt ansvar reduceras med det belopp som vi regressivs hade kunnat utfå av rådgivaren eller fackmannen om dennes ansvar inte hade uteslutits eller begränsats (och oavsett om rådgivaren eller fackmannen skulle haft förmågan att betala beloppet till oss eller inte). 

8.6 Om inte annat följer av bestämmelserna i punkt 8.9 ansvar vi inte för skada som drabbar tredjeman genom att ni använt era av våra arbetsresultat eller råd.

8.7 Vi ska inte ansvara för skada som ni vållats genom att ni som en konsekvens av de tjänster vi tillhandahållit, påförs skatt eller riskerar att påföras skatt. Vi är inte ansvariga för skada som uppkommit till följd av omständigheter utanför vår kontroll som vi skäligen inte kunde ha räknat med vid tidpunkten för uppdragets antagande och vars följder vi inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. 

8.9 Om vi på er begäran medger att en utomstående person får förlita sig på våra arbetsresultat eller råd ska detta inte medföra att vårt ansvar ökar eller i övrigt påverkas till vår nackdel. Vi kan hållas ansvariga förhållande till en sådan utomstående person endast i samma utsträckning som vi skulle ha kunnat hållas ansvariga gentemot er. Belopp som vi kan komma att vara skyldiga att utge till en sådan utomstående person ska i motsvarande mån reducera vårt ansvar i förhållande till er och vice versa. Något klientförhållande mellan oss och den utomstående personen uppkommer inte. Vad som sagts i det föregående gäller även i de fall vi på er begäran ställer ut intyg, utlåtanden eller liknande till en utomstående person.

9. Krav

9.1 Krav ska framställas skriftligen till vår Managing Partner senast 30 dagar efter den tidpunkt ni fick kännedom om omständigheterna kring kravet. Vi är inte ansvariga för krav som framställs efter utgången av de 30 dagarna eller för krav som framställs senare än 365 dagar efter (i) fakturadatumet för vår senaste faktura avseende det uppdrag som kravet hänför sig till eller (ii) det tidigare datum då ni skulle ha insett att vårt arbete till vilket kravet är hänförligt till slutförts. 

9.2 Om ert krav har sin grund i en myndighets eller annan tredjemans krav mot er ska vi, eller vår försäkringsgivare, ha rätt att bemöta, reglera och förlika kravet för er räkning förutsatt att vi – med beaktande av de ansvarsbegränsningar som framgår av dessa allmänna villkor, mandatbrev – håller er skadeslösa. Om ni bemöter, reglerar, förlikar eller på annat sätt vidtar någon åtgärd avseende ett sådant krav utan vårt samtycke, ska vi inte ha något ansvar för kravet. 

9.3 Om vi, eller vår försäkringsgivare, utbetalar ersättning till er med anledning av ert krav ska ni, som villkor för utbetalningen, till oss eller våra försäkringsgivare överföra rätten till regress mot tredjeman genom subrogation eller överlåtelse.

10. Tillämplig lag och tvistelösning

10.1 Dessa allmänna villkor och särskilda villkor för uppdraget jämte samtliga frågeställningar med anledning av dem, vårt uppdrag och våra tjänster ska regleras och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt. 

10.2 Tvist med anledning av dessa allmänna villkor, eventuella särskilda villkor för uppdraget, vårt uppdrag eller våra tjänster, krav, uppsägning eller ogiltighet ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Sätet för skiljedomsinstitutet ska vara Stockholm. Det språk som ska användas är svenska eller, om ni eller vi begär det, engelska.

10.3 Skiljeförfarandet omfattas av sekretess. Sekretessen omfattar all information som framkommer under förfarandet liksom beslut eller skiljedom som meddelas med anledning av förfarandet. Information som omfattas av sekretess får inte I någon form vidarebefordras till tredjeman utan den andra partens samtycke. 

10.4 Oavsett vad som anges i punkt 10.2 har vi rätt att väcka talan mot er angående förfallna fordringar i domstolar som har jurisdiktion över er eller någon av era tillgångar.