Skip links

“A leader in the Swedish market for competition work” – Global Competition Review

KONKURRENSRÄTT

KONKURRENSRÄTT

Konkurrensregler är centrala för en fungerande samhällsekonomi. Konkurrens är också det som kännetecknar vardagen för de allra flesta företag. Vi hjälper våra kunder att realisera sina affärsmål inom ramen för svenska och internationella konkurrensregler. Utöver löpande rådgivning till våra kärnkunder erbjuder vi följande tjänster:

• Förvärvskontroll
• Missbruk av dominerande ställning
• Kartellutredningar och branschundersökningar
• Konkurrensrättsliga domstolsprocesser
• Statsstöd
• Marknadstillträde och avregleringar
• Utbildning och konkurrenspolicy

Förvärvskontroll
Vårt omfattande och löpande biträde i förvärvskontrollärenden innebär att vi kan tillhandahålla en hög specialistkunskap och effektiva arbetsmetoder för att avgöra om anmälningsplikt föreligger och att vi vid behov kan upprätta anmälningar och erhålla godkännanden för fusioner, joint ventures och företagsförvärv från nödvändiga konkurrensmyndigheter runt om i världen.

I dessa projekt tar vi ofta ett fullt projektansvar för förvärvskontrollfrågorna även om vi anlitar utländska välrenommerade advokatbyråer för upprättande av anmälningar i andra jurisdiktioner än i Sverige och Europeiska Unionen.

Missbruk av dominerande ställning
Oavsett om vi företräder ett dominerande företag, en uppstickare eller en kund, kan våra klienter känna tillförsikt i att vi har betydande erfarenhet av att tillämpa de ekonomiska resonemang och modeller som ofta aktualiseras i ärenden rörande påstått missbruk av dominerande ställning. I större ärenden samarbetar vi ofta även med specialiserade konkurrensekonomer.

Kartellutredningar och sektorsundersökningar
Konkurrensmyndigheternas koordinerade jakt på karteller har uppmärksammat de flesta företag på att kartellverksamhet är riskabel och kan bli mycket kostsam. Vi erbjuder våra klienter en helomfattande tjänst bestående av framtagande av en konkurrenspolicy med tillhörande utbildning, assistans vid platsundersökningar, biträde vid myndighetsutredningar och eventuella efterföljande domstolsprocesser samt upprättande och koordinering av ansökningar om eftergift/immunitet mot böter inom ramen för olika nationella eftergiftsprogram. Medlemmar i vår arbetsgrupp har företrätt företag i kartellärenden inför Europeiska kommissionen, Konkurrensverket, Stockholms tingsrätt och EU-domstolen.

Konkurrensrättsliga domstolsprocesser
Domstolsprocesser i konkurrensärenden utgör en viktig och växande del av vårt arbete. Vi företräder företag i alla typer av konkurrensrättsliga domstolsprocesser och ibland även i skiljeförfaranden med konkurrensrättsliga inslag. Flera av medlemmarna i arbetsgruppen har tingstjänstgjort och några medlemmar i gruppen har betydande erfarenhet från konkurrensrättsliga domstolsprocesser rörande karteller, missbruk av dominerande ställning samt skadestånd.

Statsstöd
Vår statsstödsverksamhet inriktas främst mot att företräda företag som ifrågasätter en stödordnings förenlighet med EU-fördraget inför Europeiska kommissionen. Vi har på senare tid med framgång drivit ett par sådana ärenden. Därutöver tillhandahåller vi analyser åt stödmottagare, ägare och finansiärer rörande risken för eventuell återbetalningsskyldighet, framför allt när ägarbilden i ett företag som erhållit statsstöd skall ändras.

Marknadstillträde och avregleringar
Vi har förmånen att företräda både marknadsledare och uppstickare inom de flesta reglerade marknader vilket har givit oss sektorspecifik kunskap och har medfört att vi utvecklat arbetsmetoder för att kombinera konkurrensrätt, EU-rätt och sektorsspecifik lagstiftning och tillsyn för att tillvarata våra klienters intressen. I flera av dessa ärenden arbetar vi parallellt gentemot såväl svenska myndigheter som Europeiska kommissionen.

Utbildning och konkurrenspolicy
De flesta större företag och ett ökande antal medelstora företag har tagit fram någon form av program för att säkra företagets efterlevnad av konkurrensreglerna. Vår metodik när vi tillsammans med en klient tar fram en konkurrenspolicy är att säkerställa att det är bransch och företagsspecifikt och att mekanismer finns inbyggda som säkerställer att programmet kontinuerligt uppdateras och används i verksamheten.

Alla våra ovanstående tjänster utformas individuellt för varje kund och situation i syfte att uppnå det som vår verksamhet går ut på – att leverera kundnytta.