Skip links

Utländska direktinvesteringar (FDI) och säkerhetsskydd

Utländska direktinvesteringar (FDI) och säkerhetsskydd

Granskning av företagsöverlåtelser
Det säkerhetspolitiska läget har lett till att lagstiftning avseende nationell säkerhet blivit allt viktigare. Flertalet länder har infört nationella granskningssystem för uppköp eller investeringar i bolag som bedriver verksamhet inom kritisk infrastruktur eller känsliga teknologier som kan innebära risker för ett lands säkerhet.

För tillfället bereds ny svensk lagstiftning som innebär att det skapas ett granskningssystem för utländska direktinvesteringar. Den föreslagna lagstiftningen föreslås trädda i kraft den 1 december 2023.

Den föreslagna lagstiftningen har ett brett tillämpningsområde och blir tillämplig på många investeringar i svenska företag och tillgångar. Genom förslaget kommer investeringar att behöva anmälas till och prövas av en granskningsmyndighet innan de får genomföras. Granskningsmyndigheten kommer att kunna förbjuda eller godkänna investeringen med villkor. Läs gärna mer om förslaget här.

Därutöver finns det i Sverige sedan den 1 januari 2021 en skyldighet anmäla och samråda med en tillsynsmyndighet när säkerhetskänslig verksamhet överlåts. Tillsynsmyndigheterna har omfattande befogenheter och kan ytterst förbjuda en överlåtelse av säkerhetsskäl.

Den här typen av lagstiftning har blivit en viktig regulatorisk prövning som spelar en avgörande roll vid planeringen av en företagsöverlåtelse. Utan en välavvägd strategi tidigt i processen kan den här typen av granskningar innebära att företagsöverlåtelsen drar ut på tiden, blir kostsam och utsätts för såväl tidsmässiga som legala utmaningar.

På Bokwall Rislund har vi omfattande erfarenhet av den här typen av prövningar och har stor vana av att lämna juridisk och strategisk rådgivning för att säkerställa en snabb och effektiv prövning. I det ingår bland annat att avgöra om anmälningsplikt föreligger, säkerställa att det finns skyddsmekanismer i överlåtelseavtalet och bistå vid framtagandet av nödvändiga dokument samt kontakt med myndigheterna.

Vid behov av anmälningar i utlandet koordinera vi och leder processen tillsammans med välrenommerade advokatbyråer.

Tillsyn enligt säkerhetsskyddslagen
Utöver granskningar av företagsöverlåtelser har Sverige även skärpt till säkerhetsskyddslagen och utsett 13 tillsynsmyndigheter som ska säkerställa att säkerhetsskyddslagstiftningen följs.

De utsedda tillsynsmyndigheterna har getts omfattande utrednings- och sanktionsmöjligheter. Det inkluderar möjligheten att vid vite förelägga verksamhetsutövare att ge in information, besöka verksamhetsutövare och leverantörer som tagit del av säkerhetskänslig verksamhet samt sanktionera verksamhetsutövare med en avgift som kan uppgå till femtio miljoner kronor.

Vi leder våra klienter genom myndighetsutredningar och har stor vana att hantera överklaganden och domstolsprocesser baserade på myndighetsingripanden. Under processen bedömer vi de legala riskerna och lämnar juridisk och strategisk rådgivning för att uppnå bästa möjliga utslag. 

För mer information kontakta:
Omar El Khatib
omar.elkhatib@br-a.se
0720-78 76 20