EasyPark Group avser förvärva Flowbird Group

EasyPark Group, ett av de globalt ledande företagen inom mobila parkeringstjänster med verksamhet i Europa, Nordamerika och Australien, avser att förvärva Flowbird Group, ett globalt mobilitetsföretag som tillhandahåller integrerade parkerings- och transportlösningar. Bokwall Rislund har biträtt EasyPark Group i regulatoriska frågor, bland annat i samband med Konkurrensverkets och Inspektionen för strategiska produkters godkännande av transaktionen. […]

VR Group förvärvar MTR Express

VR Group förvärvar MTR Express (Sweden) AB (MTRX) från MTR Nordic AB. MTRX bedriver kommersiell fjärrtågtrafik i Sverige, främst på sträckan Stockholm- Göteborg. Förvärvet av MTRX gör att VR expanderar sin verksamhet på den svenska persontrafikmarknaden från regional upphandlad kollektivtrafik till kommersiell fjärrtågtrafik. BOKWALL RISLUND har biträtt VR Group i regulatoriska frågor. För mer information, […]

Vi söker jurister med fokus på konkurrensrätt och utländska direktinvesteringar

BOKWALL RISLUND Advokatbyrå, B.R.A, söker en eller flera biträdande jurister till vår verksamhetsgrupp inom konkurrensrätt och utländska direktinvesteringar. Vi är en högspecialiserad advokatbyrå som fokuserar på konkurrensrätt, granskning av utländska direktinvesteringar (FDI) och offentliga affärer/upphandlingsrätt samt avtal och tvister inom dessa och närliggande regulatoriska rättsområden. Våra klienter söker vår rådgivning vid kritiska affärer inom rättsområden […]

Swedish Labtech i samarbete med Bokwall Rislund Advokatbyrå bjuder in till webinar

Swedish Labtech i samarbete med Bokwall Rislund anordnar webinar på temat offentlighet och sekretess vid upphandling. Vid offentlig upphandling är frågor om offentlighet och sekretess alltid relevanta. Som anbudsgivare är det avgörande att ha kunskap om vilka regler som gäller för att skydda sitt eget anbud och vilken information man har rätt att begära från […]

JUC i samarbete med Bokwall Rislund Advokatbyrå anordnar kurs i ”Granskning av utländska direktinvesteringar”

JUC i samarbete med Bokwall Rislund Advokatbyrå anordnar kurs i ”Granskning av utländska direktinvesteringar”. Den första december i år träder en ny lag i kraft och syftar till att skydda svenska företag som bedriver verksamhet av nationellt säkerhetsintresse. Lagstiftningen är omfattande och kommer innebära att ett stort antal investeringar i svenska företag och tillgångar blir föremål […]

Ny lag om granskning av utländska direktinvesteringar träder i kraft den 1 december, 2023

Den nya lagen innebär att investeringar i svenska företag som bedriver skyddsvärd verksamhet ska anmälas till Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP) innan de genomförs. Myndigheten har fått omfattande befogenheter att granska investeringar och om nödvändigt förbjuda dem. Lagstiftningen pekar på ett flertal aktiviteter som kan utgöra skyddsvärd verksamhet. Det inkluderar samhällsviktiga tjänster, säkerhetskänslig verksamhet, kritiska […]

Oproportionerligt beslut att återkalla produkter   

Oproportionerligt beslut att återkalla produkter    Mark- och miljööverdomstolen har i ett nytt avgörande ansett att ett föreläggande om återkallelse av takstegar var oproportionerligt, eftersom produkterna inte omfattats av någon säkerhetsrisk och bristerna åtgärdats. Tillsynsbeslutet upphävdes därför och takstegarna fick fortsätta säljas. Avgörandet visar vikten av att kritiskt granska och vid behov överklaga en tillsynsmyndighets […]

Vi söker jurister med fokus på konkurrens- och upphandlingsrätt

BOKWALL RISLUND Advokatbyrå, B.R.A, är en högspecialiserad advokatbyrå som fokuserar på offentliga affärer/upphandlingsrätt, konkurrensrätt, avtal och tvister inom dessa och närliggande regulatoriska rättsområden. Våra klienter söker vår rådgivning vid kritiska affärer inom rättsområden som präglas av förbud och sanktioner och där fallhöjden är hög för företag, ägare och ledning. Vi är idag marknadsledande inom våra […]

Swedish Labtech i samarbete med Bokwall Rislund bjuder in till webinar

Swedish Labtech i samarbete med Bokwall Rislund anordnar webinar på temat ändrade villkor och avtalstvister. De senaste åren har medfört nya utmaningar för många leverantörer i form av leveranssvårigheter, behov av prishöjningar, m.m. I vissa fall har det detta kunnat hanteras genom omförhandlingar, men det har också uppstått många tvister om hur avtalsvillkoren ska tillämpas. […]

PwC vinner framgång i flera mål som slår fast att kommuner inte får kräva fasta takpriser för revisionstjänster

Kommuner ställer ibland krav på fasta takpriser för såväl lagstadgad revision som sakkunnigt biträde åt förtroendevalda revisorer inom den kommunala revisionen och åt lekmannarevisorer inom de kommunala bolagen enligt kommunallagen. Båda tjänsterna utgör revisionsverksamhet enligt revisorslagen och omfattas därmed av kravet på oberoende och god revisors- och revisionssed och faller under Revisorsinspektionens tillsyn. Enligt revisorslagen […]