JUC i samarbete med Bokwall Rislund Advokatbyrå anordnar kurs i ”Granskning av utländska direktinvesteringar”

JUC i samarbete med Bokwall Rislund Advokatbyrå anordnar kurs i ”Granskning av utländska direktinvesteringar”. Den första december i år träder en ny lag i kraft och syftar till att skydda svenska företag som bedriver verksamhet av nationellt säkerhetsintresse. Lagstiftningen är omfattande och kommer innebära att ett stort antal investeringar i svenska företag och tillgångar blir föremål […]

Ny lag om granskning av utländska direktinvesteringar träder i kraft den 1 december, 2023

Den nya lagen innebär att investeringar i svenska företag som bedriver skyddsvärd verksamhet ska anmälas till Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP) innan de genomförs. Myndigheten har fått omfattande befogenheter att granska investeringar och om nödvändigt förbjuda dem. Lagstiftningen pekar på ett flertal aktiviteter som kan utgöra skyddsvärd verksamhet. Det inkluderar samhällsviktiga tjänster, säkerhetskänslig verksamhet, kritiska […]

Oproportionerligt beslut att återkalla produkter   

Oproportionerligt beslut att återkalla produkter    Mark- och miljööverdomstolen har i ett nytt avgörande ansett att ett föreläggande om återkallelse av takstegar var oproportionerligt, eftersom produkterna inte omfattats av någon säkerhetsrisk och bristerna åtgärdats. Tillsynsbeslutet upphävdes därför och takstegarna fick fortsätta säljas. Avgörandet visar vikten av att kritiskt granska och vid behov överklaga en tillsynsmyndighets […]

Vi söker jurister med fokus på konkurrens- och upphandlingsrätt

BOKWALL RISLUND Advokatbyrå, B.R.A, är en högspecialiserad advokatbyrå som fokuserar på offentliga affärer/upphandlingsrätt, konkurrensrätt, avtal och tvister inom dessa och närliggande regulatoriska rättsområden. Våra klienter söker vår rådgivning vid kritiska affärer inom rättsområden som präglas av förbud och sanktioner och där fallhöjden är hög för företag, ägare och ledning. Vi är idag marknadsledande inom våra […]

Swedish Labtech i samarbete med Bokwall Rislund bjuder in till webinar

Swedish Labtech i samarbete med Bokwall Rislund anordnar webinar på temat ändrade villkor och avtalstvister. De senaste åren har medfört nya utmaningar för många leverantörer i form av leveranssvårigheter, behov av prishöjningar, m.m. I vissa fall har det detta kunnat hanteras genom omförhandlingar, men det har också uppstått många tvister om hur avtalsvillkoren ska tillämpas. […]

PwC vinner framgång i flera mål som slår fast att kommuner inte får kräva fasta takpriser för revisionstjänster

Kommuner ställer ibland krav på fasta takpriser för såväl lagstadgad revision som sakkunnigt biträde åt förtroendevalda revisorer inom den kommunala revisionen och åt lekmannarevisorer inom de kommunala bolagen enligt kommunallagen. Båda tjänsterna utgör revisionsverksamhet enligt revisorslagen och omfattas därmed av kravet på oberoende och god revisors- och revisionssed och faller under Revisorsinspektionens tillsyn. Enligt revisorslagen […]

Välkommen att delta i webbseminarium gällande Myndighetstillsyn

Myndighetstillsyn- en praktisk genomgång Att bli föremål för en tillsynsutredning kan få långtgående konsekvenser, vilket vi sett flera exempel på nyligen. Humana fick sitt verksamhetstillstånd återkallat av IVO och Elsäkerhetsverket beslutade om säljförbud för Easees laddbox. För att minska riskerna och kunna hantera konsekvenserna av ett tillsynsbeslut är det viktigt att som företag veta vad […]

Charge Amps vinner i Kammarrätten som underkänner Göteborgs Stads Parkerings krav på MID-certifierad elmätare i laddstationer som oproportionerligt

GSP ställde ett obligatorisk krav på att laddstationer skulle vara försedda med elmätare som är MID-certifierade enligt det s.k. Mätinstrumentdirektivet. MID-regelverket är inte tillämpligt på laddstationer och GSP tillät inte likvärdiga lösningar. GSP kunde inte motivera varför en MID-certifiering var nödvändig för att säkerställa de syften som GSP hävdade låg bakom kravet. Charge Amps erbjöd […]

JCDecaux vinner målet som slår fast att kommuner inte får begära särskild ersättning för användning av offentlig plats i koncessioner – Högsta förvaltningsdomstolen nekar prövningstillstånd till Uppsala kommun

Kommunen ville ta ut en fast ersättning för koncessionen och även låta anbudsgivarna tävla om vem som kunde bjuda högst ytterligare ersättning utöver den av kommunfullmäktige fastställda taxan för reklamskyltar. Domstolen konstaterar att detta strider mot Avgiftslagen som reglerar på vilket sätt en kommun får ta ut ersättning för användningen av offentlig plats. Avgiftslagen tillåter […]

Chambers and Partners topprankar Bokwall Rislund för nionde året i rad.

Chambers & Partners rankar BOKWALL RISLUND för nionde året i rad i den högsta kategorin i såväl konkurrensrätt som upphandlingsrätt. Flera delägare rankas även individuellt av Chambers. Byrån beskrivs bl.a. med orden “It is by far one of the greatest and strongest firms out there” och “On highly complex matters, they are on top of the […]