Skip links

The team is ”very proactive, presents solutions, and will always make a recommendation” – Chambers and Partners

COMPLIANCE & REGULATORY

COMPLIANCE & REGULATORY

Vår tjänst Compliance & Regulatory innebär att vi biträder företag och organisationer med rådgivning kring och tolkning av svenska regelverk som baseras på EU-rätt och då ofta regler som innefattar förbud och sanktioner. Vi utför även utredningar hos företag vid misstankar om regelöverträdelser. Vi erbjuder bland annat följande tjänster:

• Motverkande av korruption
• Motverkande av penningtvätt
• EU-rättslig granskning av svensk lagstiftning
• Företagsinterna utredningar

Motverkande av korruption
Korruption är ett allvarligt samhällsproblem då det bidrar till fattigdom och ojämlikhet, det skadar demokratiska institutioner, det avskräcker från investeringar och det snedvrider konkurrens. Följaktligen skärps lagstiftningen kontinuerligt, så även i Sverige. Vi biträder våra kunder med att tolka vad korruptionslagstiftningen kräver av företag och biträder med att ta fram rutiner och utbildningar för att säkerställa att företaget inte bryter mot lagstiftning eller rekommendationer.

Penningtvätt
Reglerna kring penningtvätt och finansiering av terrorism är numera någonting som berör betydligt fler företag än banker och finansbolag. Vi biträder våra kunder med att tolka vad penningtvättlagstiftningen kräver av företag och biträder med att ta fram rutiner och utbildningar för att säkerställa att företaget inte bryter mot lagstiftning eller rekommendationer.

EU-rättslig granskning av svensk lagstiftning
Detta rättsområde börjar bli alltmer tillämpat även i Sverige allt eftersom antalet konkurrensrättsliga och upphandlingsrättsliga processer ökar och då flera statliga monopol har ifrågasatts utifrån allmänna EU-rättsliga bestämmelser. Vårt biträde innefattar tolkning och tillämpning av bestämmelser och principer i EU-fördraget liksom av mer specifika detaljregleringar i förordningar och direktiv.

Företagsinterna utredningar
Vi utför företagsinterna utredningsuppdrag åt ägare, styrelser eller företagsledningar som misstänker att det förekommer missförhållanden i ett företag.De företagsinterna utredningar vi ansvarar för leds av en erfaren utredningsledare som biträds av ett litet team av juridisk expertis beroende på vilka rättsområden som aktualiseras. Därtill tar vi vid behov hjälp av extern kompetens för finansiell analys, IT-forensics eller annan behövlig fack- eller branschkunskap.

Våra företagsinterna utredningar omfattas av advokatsekretess och är därmed skyddade från insyn av annan än uppdragsgivaren.