Skip links

The team is ”very proactive, presents solutions, and will always make a recommendation” – Chambers and Partners

COMPLIANCE & REGULATORY

COMPLIANCE & REGULATORY

Vår tjänst Compliance & Regulatory innebär att vi biträder företag och organisationer med rådgivning kring och tolkning av svenska regelverk som baseras på EU-rätt och då ofta regler som innefattar förbud och sanktioner. Vi utför även utredningar hos företag vid misstankar om regelöverträdelser. Vi erbjuder bland annat följande tjänster:

• Granskningsprocess vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet
• Motverkande av korruption
• Motverkande av penningtvätt
• EU-rättslig granskning av svensk lagstiftning
• Företagsinterna utredningar

Granskningsprocess vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet
Från och med den 1 januari 2021 ska samtliga överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet i Sverige anmälas och samråd ske med Säkerhetspolisen alternativt Försvarsmakten som ytterst kan förbjuda överlåtelsen. Den nya svenska lagstiftningen på området är en del av en pågående global trend där flertalet länder infört nationella granskningssystem för uppköp eller investeringar i bolag som bedriver verksamhet inom kritisk infrastruktur eller känsliga teknologier som kan innebära risker för ett lands säkerhet.

I praktiken innebär den här typen av lagstiftning ytterligare en regulatorisk skyldighet som kan komma att spela en avgörande roll vid planeringen av en transaktion. Utan en välavvägd strategi tidigt i planeringen kan den här typen av granskningar innebära att transaktionen utsätts för såväl tidsmässiga som legala utmaningar samt utökade kostnader.

Vi lämnar löpande juridisk och strategisk rådgivning till våra kunder under hela processen. I det ingår bland annat att avgöra om anmälningsplikt föreligger, att säkerställa att det finns skyddsmekanismer i överlåtelseavtalet samt att bistå vid framtagandet av nödvändiga dokument och biträda vid samråd vid myndigheterna. Vid behov av anmälningar i utlandet tar vi fullt projektansvar och koordinerar processen tillsammans med välrenommerade advokatbyråer i de relevanta jurisdiktionerna.

Motverkande av korruption
Korruption är ett allvarligt samhällsproblem då det bidrar till fattigdom och ojämlikhet, det skadar demokratiska institutioner, det avskräcker från investeringar och det snedvrider konkurrens. Följaktligen skärps lagstiftningen kontinuerligt, så även i Sverige. Vi biträder våra kunder med att tolka vad korruptionslagstiftningen kräver av företag och biträder med att ta fram rutiner och utbildningar för att säkerställa att företaget inte bryter mot lagstiftning eller rekommendationer.

Penningtvätt
Reglerna kring penningtvätt och finansiering av terrorism är numera någonting som berör betydligt fler företag än banker och finansbolag. Vi biträder våra kunder med att tolka vad penningtvättlagstiftningen kräver av företag och biträder med att ta fram rutiner och utbildningar för att säkerställa att företaget inte bryter mot lagstiftning eller rekommendationer.

EU-rättslig granskning av svensk lagstiftning
Detta rättsområde börjar bli alltmer tillämpat även i Sverige allt eftersom antalet konkurrensrättsliga och upphandlingsrättsliga processer ökar och då flera statliga monopol har ifrågasatts utifrån allmänna EU-rättsliga bestämmelser. Vårt biträde innefattar tolkning och tillämpning av bestämmelser och principer i EU-fördraget liksom av mer specifika detaljregleringar i förordningar och direktiv.

Företagsinterna utredningar
Vi utför företagsinterna utredningsuppdrag åt ägare, styrelser eller företagsledningar som misstänker att det förekommer missförhållanden i ett företag.De företagsinterna utredningar vi ansvarar för leds av en erfaren utredningsledare som biträds av ett litet team av juridisk expertis beroende på vilka rättsområden som aktualiseras. Därtill tar vi vid behov hjälp av extern kompetens för finansiell analys, IT-forensics eller annan behövlig fack- eller branschkunskap.

Våra företagsinterna utredningar omfattas av advokatsekretess och är därmed skyddade från insyn av annan än uppdragsgivaren.